O nas

Zainteresowanie naukowo-badawcze pracowników Zakładu koncentruje się wokół zagadnień z zakresu prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska, w tym racjonalności polskiego prawa ochrony środowiska, które stanowią zarazem trzon działalności dydaktycznej i naukowej Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania. Wyniki badań i osiągnięcia naukowe pracownicy prezentują systematycznie szerszej społeczności akademickiej w formie publikacji i referatów wygłaszanych na konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. 

Kontakt

dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. nadzw. 
e-mail: zbigniew.bukowski@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Zakład Prawa Administracyjnego i Prawa Ochrony Środowiska,

ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz